Přeskočit na hlavní nabídku

Poznámky 2010

Neorganizované skladiště mých poznámek. Zajímavosti, WTF, zkušenosti, návody, životní pravdy (postřehy). Formátováno pomocí Texy! (syntaxe).


Autorský zákon – užití pro osobní potřebu (výklad Nejvyššího soudu)

Programy jsou vyloučeny

„Podle § 30 odst. 1 autorského zákona se za užití díla podle tohoto zákona nepovažuje užití pro osobní potřebu, což však neplatí pro zhotovení rozmnoženiny počítačového programu […]. Z toho je […] třeba především poukázat na striktní vyloučení zhotovení rozmnoženiny počítačového programu pro osobní potřebu fyzické osoby, když v takovém případě jde o užití ve smyslu autorského zákona s ohledem na povahu tohoto díla i při pořízení jedné rozmnoženiny pro osobní potřebu, což je třeba vždy považovat za vážný a neospravedlnitelný zásah do autorského práva, nejde-li současně o případ omezení rozsahu autorských práv k počítačovému programu podle § 66 autorského zákona“

Jen jedna kopie?

„I když se vyskytuje názor, že omezení autorského práva pro pořizování rozmnoženiny díla pro osobní potřebu se vztahuje pouze na pořízení jedné rozmnoženiny z originálu díla či legálně zakoupené rozmnoženiny […], nemá tento právní názor oporu ve znění autorského zákona.“

„Nelze ho totiž dovozovat ani z legálního výrazu ‚zhotovit rozmnoženinu‘, neboť užití jednotného čísla v právním předpise je běžnou legislativní technikou a jednalo by se o výklad ‚ad absurdum‘, tedy o výklad nedovolený. Legislativní právní jazyk totiž hovoří zásadně v jednotném čísle, což je legislativně technickým pravidlem, z kterého nelze v tomto směru v zásadě nic vyvozovat.“

Tříkrokový test

„Je tedy věcí výkladu, jaký je v konkrétním případě přípustný počet rozmnoženin pro osobní potřebu, přičemž v tomto směru je třeba poukázat na ustanovení § 29 odst. 1 autorského zákona a v něm upravený tzv. tříkrokový test (‚three step test‘) […] O tomto testu lze hovořit jako o materiální podmínce bezesmluvního užití díla, a to vedle jednotlivých zákonných skutkových podstat, jež představují podmínku formální, přičemž aby konkrétní nakládání s dílem představovalo užití dovolené, je třeba aby byly splněny obě tyto podmínky“

§ 29, odst. 1 autorského zákona:

„Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.“

Viz též: Berne three-step test (Wikipedia)

Právní povaha zdroje

„[…] v rámci omezení autorského práva pro pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu nestanoví toto ustanovení nic o právní povaze zdroje, ze kterého je možno rozmnoženinu díla pro osobní potřebu pořizovat. Může se tedy jednat jak o originál, tak i o rozmnoženinu díla, přičemž není bez dalšího nikterak vyloučeno, aby zdrojová rozmnoženina, ze které si zhotovitel pořídí vlastní rozmnoženinu pro osobní potřebu, byla pořízena i na základě jednání, které je v rozporu s autorským zákonem.“

„Tato skutečnost nemůže sama o sobě, pokud autorský zákon nestanoví jinak, změnit právní povahu aktu pořízení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu, jež je autorským právem aprobované […]. Ustanovení § 30 autorského zákona totiž ani nestanoví podmínku ‚oprávněného uživatele‘ jak to činí autorský zákon v jiných ustanoveních, např. § 36 nebo § 66“

Zdroj: Rozhodnutí Nejvyššího soudu, spisová značka: 5 TDO 234/2009 (Brno, 25. 3. 2009)


Pokud nehřešíte, pak Ježíš zemřel nadarmo.

David Grudl


Prodej hudebních nosičů

Warner Music, ČR, údaje za rok 2010 k 1. 12. 2010

Nejúspěšnější tituly (počet kusů):

1. Phil Collins: Going Back 5500
2. Linkin Park: A Thousand Suns 5000
3. Seal: 6:Commitment 3000
4. Eric Clapton: Clapton 3000
5. Neil Young: Le Noise 500

Zdroj: Týden 49/2010


Tresty za porušení autorského práva

Zákon č. 121/2000 Sb. (zákon o právu autorském…)

§ 40

(4) Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.

§ 105a Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně užije autorské dílo, umělecký výkon, zvukový či zvukově obrazový záznam, rozhlasové nebo televizní vysílání nebo databázi,
b) neoprávněně zasahuje do práva autorského způsobem uvedeným v § 43 odst. 1 nebo 2 [obcházení ochran proti kopírování] anebo v § 44 odst. 1 [změna informace o právech k dílu], nebo
c) jako obchodník, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, nesplní oznamovací povinnost podle § 24 odst. 6.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 150 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm.c) pokutu do 50 000 Kč.

Zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník)

§ 270 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně [5000 Kč] do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch [500 000 Kč] nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu [5 000 000 Kč] nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

Výkladová ustanovení: § 138 (Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty)


Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení

1) Souběh

„Závazek z bezdůvodného obohacení však vzniká až ve chvíli, kdy mezi subjekty neexistuje žádný jiný právní vztah, na základě kterého by byla právní normou uložena povinnost, která by směřovala ke stejnému cíli. […] Pokud jsou splněny předpoklady odpovědnosti za škodu, tedy pokud bylo obohacení získáno jednou stranou zaviněným protiprávním jednáním nebo škodní událostí, nelze ani v tomto případě aplikovat ustanovení o bezdůvodném obohacení, ale poškozenému vzniká nárok na náhradu škody podle § 420 a násl. občanského zákoníku.“

„Tento názor judikoval též Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 25. 3. 2008, kde uvedl, že jsou-li ve vztahu dvou subjektů splněny podmínky pro dosažení téhož výsledku (odčerpání neoprávněně získaných hodnot) z titulu náhrady škody a z titulu bezdůvodného obohacení, ustanovení o bezdůvodném obohacení se nepoužijí.“

2) Rozdíl mezi pojmy

„[…] vzniká nárok na náhradu škody v důsledku protiprávního jednání jedné strany (není zde podmínkou obohacení této strany), na druhou stranu předpokladem vzniku bezdůvodného obohacení je újma jednoho v důsledku obohacení jiného. […] právní vztah z bezdůvodného obohacení vzniká bez ohledu na zavinění neoprávněného nabyvatele.“

Zdroj: Marek Doleček: Bezdůvodné obohacení – Pojem bezdůvodné obohacení (BusinessInfo.cz)


20. století, 20. léta

Číslo roku je pořadové číslo roku od začátku letopočtu. Tedy prvním rokem našeho letopočtu je rok 1, druhým rok 2, atd. Rok 2010 je 2010. rokem od začátku letopočtu.

První století je prvních sto let od začátku letopočtu, tedy roky 1–100, druhé století je druhých sto let, tedy roky 101–200 atd. Dvacáté století jsou roky 1901–2000, 21. století jsou roky 2001–2100.

Podobně první tisíciletí jsou roky 1–1000, druhé tisíciletí roky 1001–2000 a třetí tisíciletí roky 2001–3000.

Dvacátá léta nejsou žádná 20. léta v pořadí (to nedává smysl), ale roky tvaru „dvacet něco“, tedy roky 20–29. Osmdesátá léta jsou tedy roky 80–89, devadesátá léta roky 90–99. Devadesátá léta nekončí ve stejný rok jako století a tisíciletí.

Roky 00–09 a 10–19 zavedený název nemají, zřídka se používá označení nultá a desátá léta. Alternativně je možné označit je jako první (resp. druhé) desetiletí, první léta nebo začátek století – i když to není přesné označení, protože století začíná až rokem 01.

Poznámka: Pro označení let před naším letopočtem se používá stejný princip, rok 0 tedy neexistuje a první rok před naším letopočtem je rok 1 př. n. l. Jinými slovy, po roce 1 př. n. l. následoval rok 1 n. l.


Obsazení:
On – Rom v mém věku, mírně ošuntělý, ale ne moc.
Já – Petr Koubský.

On: „Kolik je hodin?“
Já: „Za deset minut dvě.“
On: „Pěkne hodinky mate! A ja nemam žadne hodinky. Je toto spravedlive?“
Já: „Nevím, jestli je spravedlivé, že vy nemáte žádný hodinky. Že je mám já, to ale spravedlivý je. Vydělal jsem si na ně.“
On: „Zarobil!“ (A přešel do tykání.) „Ty zarobiš, a ja nezarobim. A to je spravedlive?“
Já: „Tak já vás vezmu k šéfovi. Jestli umíte dělat, co dělám já, a budete to dělat líp, třeba mě vyhodí a vezme vás.“
On: (Přátelským, důvěrným tónem.) „Mazaný kokot ty si!“

Zdroj: http://petrkou.posterous.com/…og-na-refyzi


Licence Microsoft Office 2010

Legenda: W = Word, E = Excel, PP = PowerPoint, O = Outlook, N = OneNote, A = Access, Pb = Publisher

Odkazy:

Ceny: Alza.cz a CzC.cz 2010–09–25

Poznámka: Existují i jiné verze než ty níže uvedené.

Nekomerční licence FPP (krabice)

Licence je přenosná a platí až na 3 počítače v jedné domácnosti.

Verze Obsahuje Cena
2003 pro studenty a učitele [1] W+E+PP+O 3 400 Kč
2007 pro studenty a domácnosti W+E+PP+N 1 800 Kč
2010 pro studenty a domácnosti W+E+PP+N 3 000 Kč

[1] Verze 2003 je vázána na studenta (denní i dálkové studium) nebo učitele, je ale platná i po ukončení studia; cena je určena z grafu historie cen na CzC.cz (už se neprodává)

Nekomerční licence OEM/PKC

Licence je vázána na jeden počítač.

Verze Obsahuje Cena
2007 pro studenty a domácnosti W+E+PP+N ? ??? Kč
2010 pro studenty a domácnosti W+E+PP+N 2 300 Kč

Komerční licence FPP (krabice)

Licence je přenosná a platí až na 2 počítače (druhý počítač: přenosné zařízení pro výhradní použití primárního uživatele prvního počítače)

Verze Obsahuje Cena
2007 Standard W+E+PP+O 11 300 Kč
2007 Professional W+E+PP+O+A+Pb 14 000 Kč
2010 pro podnikatele W+E+PP+O+N 7 500 Kč
2010 Professional W+E+PP+O+N+A+Pb 14 600 Kč

Komerční licence OEM/PKC

Licence je vázána na jeden počítač.

Verze Obsahuje Cena
2007 Basic W+E+O 4 000 Kč
2007 Small Business W+E+PP+O+Pb 5 700 Kč
2007 Professional W+E+PP+O+A+Pb 7 200 Kč
2010 pro podnikatele W+E+PP+O+N 5 000 Kč
2010 Professional W+E+PP+O+N+A+Pb 10 200 Kč

Vzdělání

Vzdělání je prostředkem, kterým (potenciální) zaměstnanci signalizují zaměstnavateli své vhodné charakterové vlastnosti (cílevědomost, houževnatost, ochotu na sobě pracovat).

Andrew Michael Spence
rozhovor, Týden č. 33/2010


Mzda a odvody státu

Průměrná hrubá mzda (za 1. čtvrtletí roku 2010) je 22 768 Kč.

Průměrná skutečná mzda (částka, kterou zaměstnavatel platí na dané pracovní místo, též tzv. superhrubá mzda, SM) pak je 30 510 Kč.

Odvody státu

Z této průměrné mzdy se povinně odvádí tyto platby státu (a zdravotní pojišťovně):

Platba Výše Část SM
Zdravotní pojištění 3 075 Kč 10 %
Nemocenské pojištění 524 Kč 2 %
Důchodové pojištění 6 376 Kč 21 %
Pojištění v nezaměst. 274 Kč 1 %
Daň z příjmu 2 520 Kč 8 %

Čistá mzda pak vyjde na 17 743 Kč (58 % skutečné mzdy).

Poznámka: Nemocenské pojištění, důchodové pojištění a pojištění v nezaměstnanosti se souhrnně označuje jako sociální pojištění.

Poznámka: Výpočet předpokládá hlavní pracovní poměr, pro OSVČ, OBZP aj. platí odlišná čísla.

Když pominu různé „stropy“ pro pojištění, tak všechny platby mají pevnou relativní výši (procenta) ke SM, zde uvedená tabulka se tedy dá snadno přepočítat i pro jinou výši mzdy. Jedinou výjimkou je daň z příjmu, protože u ní je nutné započítat slevu na poplatníka (2 070 Kč). Příklady výše daně z příjmu:

Hrubá mzda Daň z příjmu Část SM
10 000 Kč 0 Kč 0 %
22 768 Kč 2 520 Kč 8 %
50 000 Kč 7 980 Kč 12 %

Služby státu

Jaké služby nám stát za tyto odvody poskytuje?

Ze zdravotního pojištění (10 % SM) se platí:

nemocenského pojištění (2 % SM) se platí:

důchodového pojištění (21 % SM) se platí:

pojištění v nezaměstnanosti (1 % SM) se platí:

daní se mimo jiné platí:

Poznámka: Výše uvedené výčty nejsou úplné.

Poznámka: Daň z příjmu fyzických osob není jediná daň, kterou stát vybírá. Mezi další daně patří např. daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty (DPH), daň z nemovitostí (domy, byty, pozemky), spotřební daně (pohonné hmoty, cigarety, pivo, víno, tvrdý alkohol), ekologické daně, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti; dále stát vybírá různé poplatky a cla.

Zdroj: Přednáška „Veřejné finance“ od Ing. Pavlíny Hejdukové na VŠMIE, vlastní výpočty


Autorské poplatky za CD, DVD a HDD

Médium Poplatek KCM Podíl
CD-R 0,40 Kč 3,30 Kč 12 %
CD-RW 2 Kč 10 Kč 20 %
DVD R 1 Kč 5 Kč 20 %
DVD RW 5 Kč 23 Kč 22 %
HDD 500 GB 75 Kč 1000 Kč 8 %
HDD 1 TB 150 Kč 1500 Kč 10 %
HDD 2 TB 250 Kč 2800 Kč 9 %

KCM = Koncová cena média (vč. poplatku) s DPH, 26. 8. 2010

Zdroj: Vyhláška 488/2006 Sb. (změna: 408/2008 Sb.)


Minimální mzda

Skupina Kč/hod Kč/měsíc
1 48,10 8 000
7 87,10 14 600
8 96,20 16 100

7. skupina prací

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen „tvůrčí systémové práce“). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných pra­cí.

Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

7. skupina – příklady prací

Vzdělávání a výchova: Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.

Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti: Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy a s rozsáhlými databázemi popřípadě.

Vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

Zdroj: Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., http://www.mpsv.cz/cs/1489http://www.mpsv.cz/…Z-1_1_10.pdf


Výmluvy při zjištění nelegálního software

 1. Za software nezodpovídám.
 2. O užívání nelegálního softwaru jsem vůbec nevěděl.
 3. Na hlídání softwaru nemám čas. (Máme jiné priority.)
 4. Licence jsme zrovna chtěli nakoupit. (Firma rychle roste, došlo k fúzi nebo akvizici.)
 5. Licence jsou příliš drahé, chtěl jsem si je dokoupit, až se firma rozjede.
 6. Software jsme pouze testovali a pak jej zapomněli odinstalovat.
 7. Jde o záložní kopie.
 8. To mi nainstaloval kamarád, já tomu vůbec nerozumím.

Zdroj: http://www.zive.cz/…default.aspx


Ohlášení pirátství

Co Vás motivovalo k ohlášení pirátství?

pomsta zaměstnavateli 511 hlasů
nesouhlasím s pirátstvím 223 hlasů
boj s nekalou konkurencí 178 hlasů

Za užívání nelegálního softwaru ve firmě je zodpovědný každý, kdo se na jeho šíření podílel, ať už aktivně, například jeho instalací, či pasivně – třeba tím, že jeho šíření toleroval nebo například i schválil.

Zdroj: http://www.softwarelegalne.cz/prohledni.php


Licence Microsoft Windows

Orientační ceny Windows

2010–07–29, Alfacomp.cz (cena e-shop, verze CZ)

  OEM GGK FPP %
XP Home 2500  
XP Pro 4000  
7 Home Premium 2500 3200 4200 60 %
7 Professional 3400 4000 6500 52 %
7 Ultimate 4500 6700 67 %

% = kolik stojí OEM vzhledem k FPP

Windows 7: OEM 32bit a OEM 64bit strojí prakticky stejně (rozdíl 10 Kč). GGK i FPP obsahují DVD médium s oběma verzemi.

Windows XP: Krabicová verze (FPP) se neprodává od 30. června 2008, OEM verze od 31. ledna 2009 (jsou už jen zásoby).

Pravidla získání OEM

OEM verzi lze od 1. 1. 2009 získat pouze těmito způsoby (viz Pravidla licencování Windows OEM (docx, 13 kB)):

OEM: přenositelnost, upgrade hardware, podpora

OEM licence je vázána na počítač jako celek. Při výměně/upgrade komponenty je možná reaktivace licence, výjimkou je základní deska, u té je nutné koupit novou licenci. Při výměně základní desky z důvodu jejího poškození je možné reaktivovat licenci telefonicky. Technickou podporu zajišťuje dodavatel počítače, popř. ten, kdo software nainstaloval. Zdroj: Nákup softwaru s počítačem (OEM)

Co je to GGK a GGWA?

GGK (Get Genuine Kit) = Legalizační verze, nepřenosná (jako OEM), ale s technickou podporou od MS (jako FPP). Další informace: Get Genuine Kit (GGK).

GGWA (Get Genuine Windows Agreement) = Legalizační verze pro firmy (minimálně 5 licencí), odpovídá OEM (nepřenosná, bez podpory). Dostupná jen pro Windows 7 Professional, ale s možností downgrade na Windows Vista a Windows XP Professional. Další informace: Get Genuine Windows Agreement (GGWA).

Pravidla pro downgrade

Krabicová (FPP) verze: Downgrade nelze provést, výjimkou jsou multilicenční programy (zdroj: Software v krabici).

OEM verze: Na Windows XP Professional lze downgradovat z Windows 7 Professional a Ultimate. Lze provést i downgrade na Win XP Pro x64, Win XP Tablet PC a Win Vista, pro podrobnosti viz OEM: Understanding Downgrade Rights.


Definice banky

Banka je instituce, která vám mileráda půjčí peníze, pokud dokážete, že je nepotřebujete.


Zdražování PC?

Poznámka z diskuze u článku o zdražování komponent PC kvůli kurzu dolaru:

Hmmm… No já se v IT cenících rýpu docela podrobně už někdy od roku 1992, takže to máme nějakých 18 let a ceny výpočetní techniky jsou VŽDY nejvyšší na podzim (září-říjen), pak jsou Vánoční slevy a po Vánocích ceny rupnou dolů pořádně, takže nejnižší ceny jsou naopak na konci jara (březen-duben).

A samozřejmě NIC ZDRAŽOVAT NEBUDE – nanejvýš novinky budou uvedené pořádně „nasolené“, aby pak na Vánoce mohly klesnout na „normální“ cenu a mohlo to být označené jako sleva a na jaře se to pak prodávalo za opravdu slevou cenu…


MS Office 2010: Není licence, jako licence

Pro studenty a domácnosti – 3 licence (počítače v jedné domácnosti)
Krabicová verze – 2 licence (hlavní + přenosné zařízení pro výhradní použití jednoho z uživatelů)
Karta s licenčním číslem (stáhnutí z webu) – 1 licence


Portál veřejné zprávy: Zákony

Správcem Portálu veřejné správy je na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, Ministerstvo vnitra. Jedná se tedy o ověřené a státem garantované informace.

Modul Zákony poskytuje zdarma informace o platných předpisech ze Sbírky zákonů v aktuálním znění. Informace jsou průběžně aktualizovány v den zveřejnění nového předpisu ve Sbírce zákonů.

Zdroj: Nápověda: Bližší informace o Portálu


Kompas

To mi pripomina situaci, kdyz jsem loni na letisti v orlandu postupne trem bezpecakum vysvetloval, ze ta divna vec co mi vyndali z baglu je obycejnej kompas, absolutne netusili co to kompas vubec je, nacez prisel supervisor a ten uz vedel co to je a tem zbyvajicim vysvetlil, ze to je predchudce GPS :-)

MALYPRINC, 16. 5. 2010, Mageo.cz


Facebook is MMORPG

Facebook is a massively multi-player online role playing game in which the objective is to collect „friends“.

Zdroj: YouTube: What Facebook Is For


Pravidla korektní diskuse

 1. Dokud není jasně prokázán opak, vycházejte z předpokladu, že záměry jiných lidí jsou dobré a jejich cílem je změnit svět k lepšímu.
 2. Nepřipusťte však, aby si ostatní lidé monopolizovali morální „výšiny“ pro sebe sama; trvejte na tom, že vy také chcete změnit svět k lepšímu.
 3. Seznamte se pokud možno s co nejvíce odlišnými stanovisky a protiargumenty vůči Vašemu postoji a znejte tato stanoviska i protiargumenty co nejlépe.
 4. Důsledně se v praxi držte toho, co ekonom Ludwig Lachmann nazýval „principem vstřícné interpretace“, tj. interpretujte výroky i argumenty ostatních lidí v co nejlepším a nejpříznivějším světle (zejména přichezejí-li v úvahu různé výklady daného tvrzení či argumentu, pozn. M. Š.).
 5. Předkládejte své vlastní dobře promyšlené argumenty a podložte je relevantními důkazy.
 6. Otevřeně uznejte případy, kdy Vaše argumentace či důkazy mají slabinu či mohou být příliš jednostranné. Tím prokazujete svou otevřenost či nepředpojatost, jakož i schopnost posoudit kvalitu svých argumentů s kritickým odstupem.
 7. Konečně, čiňte vše výše uvedené s úsměvem na tváři a s jemným smyslem pro humor. Toto umění mistrovsky ovládal Milton Friedman, a proto byl po mém soudu nejefektivnějším obhájcem svobody ve 20. století.

Zdroj: Matěj Šuster: Pravidla korektní diskuze


Z dějin chudoby a hladu

Od středověku do roku 1800

Chudoba byla všeobecná, s výjimkou velmi úzkých mocenských vrstev (šlechta, klérus, …), přičemž bída se stupňovala v dobách válek či hladomoru. „Většina lidí jedla mršiny […],“ uvádí Zbraslavská kronika ze 14. století.

Do první světové války

Průmyslovou výrobou zmítaly krize spojené s propouštěním a zdražováním. „Předčasné porody, […] sebevraždy z nedostatku výživy […],“ kázal poslanec Václav Johanis v roce 1909.

První světová válka

Jedly se plátky z řepy opékané na rozžhavené plotně a máčené ve vodě, slupky od brambor, do chlebové mouky se mlely bukvice.

Krize 1929–1934

Propuštěný zaměstnanec […] si musel vystačit s žebračenkou 10 Kč na týden. Kilogram cukru stál 6 Kč, kilo hovězího 8–12 Kč.

Druhá světová válka

Hlad postihl hlavně ty, kdo byli odvlečeni do koncentráků či gulagů.

Měnová reforma v roce 1953

Z koruny se stal dvouhaléř.

Zdroj: Týden 10/2010, Ivan Motýl: Lahváče, ať peněženka nepláče


Princeton University Honor Code

Undergraduates agree to adhere to an academic integrity policy called the Honor Code, established in 1893. Students write and sign the honor pledge, „I pledge my honor that I have not violated the Honor Code during this examination,“ on every in-class exam. (The form of the pledge was changed slightly in 1980; it formerly read, „I pledge my honor that during this examination, I have neither given nor received assistance.“) The Code carries a second obligation: Upon matriculation, every student pledges to report any suspected cheating to the all-student Honor Committee. Because of this code, students take all tests unsupervised by faculty members or teaching assistants. Violations of the Honor Code incur suspension or expulsion, the strongest of disciplinary actions. Out-of-class exercises are outside the Honor Committee's ju­risdiction. In these cases, students are expected to sign a pledge on their papers to affirm that they have not plagiarized their work („This paper represents my own work in accordance with University regulations.“).

Source: http://en.wikipedia.org/…n_University


Mezinárodní den žen (8. března)

V listopadu 1989 zmizel Mezinárodní den žen (MDŽ) z kalendáře, ale v roce 2004 se vrátil jako Významný den ČR – výměnou za souhlas levice s vyhlášením Dne památky obětí komunistického režimu.

Vznik svátku v roce 1910 iniciovala Clara Zetkinová (pozdější spoluzakladatelka Komunistické strany německa) na konferenci Druhé internacionály, které se osobně zúčastnil i V. I. Lenin.

Zdroj: Ivan Motýl: Ženy slaví MDŽ. MDŽ slaví sto let. Týden 10/2010.


Nový trestník zákoník: stalking

Účinnost 1. 1. 2010

§ 354 Nebezpečné pronásledování

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,

b) se zbraní, nebo

c) nejméně se dvěma osobami.


Nový trestník zákoník: hacking

Účinnost 1. 1. 2010

§ 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a

a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací,

b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,

c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo

d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,

c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.

(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat

(1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává

a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo

b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti

(1) Kdo z hrubé nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně převzaté

a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí, poškodí, pozmění nebo učiní neupotřebitel­nými, nebo

b) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,

a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.


„Po […] se prof. Halík pustil do většiny naší společnosti, jíž vyčítá ateismus, dokonce náboženský analfabetismus. Skutečnost ukazuje, že většině z této většiny takový životní postoj nebrání v tom, aby byli poctiví a čestní a přirozeně ctili základní principy morálky zakotvené v Desateru a aby prožívali hodnotný a bohatý duchovní život, aniž přitom nutně musejí vyznávat soubor problematických dogmat. Nemluvě o tom, že ne všichni věřící se chovají podle Desatera.“

Jiří Hála, Brno
Týden 1/2010


KONEC

Martin Trčka